06-24-08- Miami Beach, FL– Photos by Joshua Prezant © 2008– Zumba Fitness Shoot @ Aperture Professional Photo Studio–
Photo copyrighted by Joshua Prezant 2008– No photo maybe used without Joshua Prezant’s written consent. www.joshuaprezant.com–JoshuaPrezant@gmail.com–(954) 394-2020

Flattr this!